Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest wielofunkcyjnym, interdyscyplinarnym kompleksem dydaktycznym, stanowiącym nowoczesny warsztat pracy uczniów i nauczycieli.

Godziny pracy
Poniedziałek
800 – 1530
Wtorek 800 – 1400
Środa 830 – 1500
Czwartek 800 – 1400
Piątek 830 – 1400
Anna Gacek
Anna Gacek
Nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz, opiekun Szkolnego Koła PCK.

Jolanta Cudanowska
Jolanta Cudanowska
Nauczyciel języka polskiego, języka rosyjskiego, bibliotekarz

Nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego, pracuje również w bibliotece szkolnej. Opiekuje się Szkolnym Kołem Wolontariusza. Praca z młodzieżą sprawia jej dużo radości i satysfakcji.

 • Historia biblioteki wiąże się ściśle z historią naszej szkoły. Księgozbiór powstał z połączenia księgozbiorów: Zespołu Szkół Włókienniczych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Rolniczych. Funkcję bibliotekarza objęła p. Barbara Francik.

  Organizowano kiermasze książek z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, uczniowie włączali się również w prace biblioteczne takie jak okładanie i drobne naprawy książek, pomagali w przygotowaniu okolicznościowych imprez szkolnych.

  Uczniowie z aktywu bibliotecznego przygotowali wiele wieczorów poetycko - muzycznych, konkursów oraz wystaw książek i okolicznościowych imprez szkolnych takich jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet czy Święto Niepodległości. Od września 1989 r. pracę w bibliotece rozpoczęła p. Anna Gacek.

  Księgozbiór biblioteki był systematycznie rozbudowywany i modyfikowany. W sierpniu 2002 r. zakupiono komputer i zainstalowano program MOL 2000+. W 2003 r. do osady biblioteki dołączyła p. Jolanta Cudanowska. Organizowano wieczory poświęcone twórczości Jana Kochanowskiego, Kamila Cypriana Norwida, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Adama Asnyka i innych. Od września 2005 r. prace w bibliotece rozpoczęła p. Aldona Drabek – Cebula.

  W 2002 r. powstało Szkolne Centrum Informacji o Unii Europejskiej. Nawiązano współpracę z konsulatami i ambasadami, z których otrzymałyśmy wiele ciekawych materiałów (książki, prospekty, foldery itp.). Zgromadzono również wiele wycinków prasowych, pocztówek i gadżetów, tworząc w ten sposób teczki tematyczne każdego państwa.

  Jednym z ważnych elementów pracy biblioteki jest szeroko pojęta edukacja regionalna. Temu celowi służy opracowany przez nauczycieli dział „Regionalia”, w którym znalazły się m. in. monografie, przewodniki turystyczne, mapy, foldery reklamowe, albumy, książki historyczne i biograficzne, poezja, plany miast, pocztówki itp. Staramy się poszerzyć wiedzę o mieście i regionie, w który mieszkamy. Kompletujemy różnorodne regionalna z myślą o wystawach tematycznych i okolicznościowych. Prowadzimy również uzupełnianą na bieżąco kartotekę regionalną oraz teczki wycinków prasowych. W roku szkolnym 2005/2006 realizowaliśmy projekt „Spacerkiem po regionie”, nawiązałyśmy współpracę z muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie województwa śląskiego, z których otrzymałyśmy liczne przewodniki, foldery, pocztówki i materiały promocyjne.

  Od 2006 roku w bibliotece organizowany jest w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Biblioteka czynnie uczestniczy w Dniu Otwartych Drzwi, organizuje konkursy, wystawy i imprezy czytelnicze dla gimnazjalistów.

  We wrześniu 2008 r. zostało zmodernizowane Szkolne Centrum Multimedialne i Informacyjne, które liczy obecni 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

  Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty księgozbiór z różnych dziedzin życia, audycje i ekranizacje lektur na płytach CD, kasetach video, teczki tematyczne oraz bezpłatne korzystanie z Internetu. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły. Podstawowym celem pracy pedagogicznej w bibliotece jest rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez:

  • rozbudzanie potrzeb czytelniczych
  • rozwój zainteresowań i motywacji czytelniczych
  • przygotowanie do aktywnego odbioru dóbr kultur
  • doskonalenie technik higieny pracy umysłowej
  • przygotowanie do świadomego wyboru przekazów medialnych

  Powyższe cele realizujemy na zajęciach z edukacji czytelniczo – medialnej.

 • kalendarium uroczystości i rocznic

  edukacja regionalna

  edukacja europejska

  dla maturzystów (http://wolnelektury.pl/; http://www.maturzysty.info/; http://zdasz.to/ )

  1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
  2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem komputera /KATALOG INTERNETOWY/ lub katalogu kartkowego.
  3. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
  4. Dokonując zwrotów książek należy podać klasę i numer w dzienniku oraz swoje nazwisko i imię.
  5. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur’ na kolejny okres.
  6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
  7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
  8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza.
  9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
  10. Czytelnicy opuszczający szkołę, jak również nauczyciele i pracownicy, zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
  1. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
  2. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
  3. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel – bibliotekarz.
  4. Po zapoznaniu się z regulaminem, w przypadku korzystania z Internetu - uczeń określa tematykę poszukiwanych informacji oraz wpisuje się w zeszyt odwiedzin, akceptując tym samym regulamin.
  5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą użytkownikowi.
  6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
  7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
  8. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych.
  9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi – bibliotekarzowi.
  10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawić w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
  11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
  12. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciel – bibliotekarza.
  13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

   

  ZABRANIA SIĘ:

   

  1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu – gadu/, a także odwiedzania tych stron.
  2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
  3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.