Podsumowanie projektu ”Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami”

Podsumowanie projektu ”Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami”

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu zakończył realizację kolejnego projektu unijnego ”Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami”, finansowanego w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+.

Realizacja projektu trwała 24 miesięcy, od 31 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2022 r., a jego głównym celem było podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych oraz wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych i osobistych uczestników. Poprzez realizację projektu szkoła chciała wyrównywać szanse edukacyjne uczestników o mniejszych szansach oraz zwiększać zdolność do zatrudnienia młodych ludzi na krajowym i europejskim rynku pracy.

W projekcie wzięło udział łącznie 48 uczniów kształcących się we wszystkich zawodach oferowanych przez szkołę: 11 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 12 techników hotelarstwa, 12 fryzjerów i 13 logistyków. Staże zagraniczne zrealizowało łącznie 40 dziewcząt oraz 8 chłopców.

Pierwsza, 16 osobowa grupa wyjechała na 4-tygodniowe staże do Schkeuditz w Niemczech w terminie 04.–29.10.2021r., natomiast druga grupa, która liczyła 32 uczniów szkoły realizowała swoje praktyki we Włoszech, w Martina Franca w okresie 27.09.–22.10.2022r.

Zarządzaniem projektem na terenie Niemiec zajmowała się firma Vitalis GmbH, natomiast we Włoszech firma Cultura e Dintorni.

Dofinansowanie unijne kompleksowo obejmowało wszystkie zagadnienia związane z realizacją stażu – podróż, ubezpieczenie, transport lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe, niezbędne pomoce dydaktyczne oraz kieszonkowe dla uczestników.

Organizacjami przyjmującymi uczniów na staże były renomowane restauracje, firmy, sklepy oraz salony dostosowane do kierunku kształcenia młodzieży. Wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez ich pracodawców. Uczniowie otrzymali łącznie 32 oceny celujące oraz 16 ocen bardzo dobrych.

Poza obowiązkami związanymi z realizacją praktyk uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w bogatym programie kulturowym, poznać nieco lepiej włoską Apulię z jej śródziemnomorskim klimatem oraz niemieckie miasta Lipsk i Drezno wraz z ich wspaniałymi zabytkami.

Analiza dokumentacji projektowej pokazała, że realizacja projektu przyniosła oczekiwane rezultaty oraz pozwoliła osiągnąć postawione cele.

Rezultaty miękkie:

– zwiększenie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów, a tym samym zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy (zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży),

– nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim, zwłaszcza branżowym,

– wzrost kompetencji kluczowych uczestników,

– rozwój osobisty i społeczny uczestników – w zakresie samodzielności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz interakcji w sytuacjach zawodowych, umiejętności pracy w zespole, wzrost pewności siebie i przekonania o własnych umiejętnościach,

– nabycie doświadczeń,

– wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów o mniejszych szansach, osób ze środowisk wiejskich, o wysokim bezrobociu, wychowywanych przez krewnych i o niskim statusie materialnym.

Rezultaty twarde projektu to uzyskanie przez uczestników:

– 48 dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe – Europass-Mobilność,

– 48 kart oceny efektów kształcenia ECVET,

– 48 dokumentów Europass-CV,

– 48 certyfikatów potwierdzających odbycie staży.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu wyniosło 129 846,00 €.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA

avatar

Post author

Leave a Reply