PODSUMOWANIE STAŻY ZAGRANICZNYCH PROJEKTU ERASMUS+

PODSUMOWANIE STAŻY ZAGRANICZNYCH PROJEKTU ERASMUS+ „PRAKTYKI ZAWODOWE DLA MŁODYCH TECHNIKÓW – KONTYNUACJA DOBREJ WSPÓŁPRACY Z NIEMIECKIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI” W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. H. KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU

Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja był beneficjentem programu Erasmus+. W okresie 15.08.2017 – 14.08.2019 szkoła realizowała projekt „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami”. Projekt był finansowany przez Unię Europejską, w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej. Dofinansowanie projektu wyniosło 102 180,00 EUR.

Projekt zakładał udział 40 uczniów kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Miał na celu podwyższenie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczestników, ciągłe wspieranie rozwoju ich kompetencji kluczowych, zwiększenie zdolności do zatrudnienia młodych ludzi na krajowym i europejskim rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów o mniejszych szansach oraz dalsze podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły i jej pracowników.

Zrealizowano trzy mobilności w okresach 23.11.2017 – 21.12.2017, 06.09.2018 – 05.10.2018 oraz 02.05.2019 – 31.05.2019. W projekcie wzięło udział 8 hotelarzy, 16 gastronomów i 16 logistyków, wśród nich 27 dziewcząt i 13 chłopców.

Na bezpłatnych praktykach finansowanych ze środków unijnych uczniowie szkoły nie po raz pierwszy zdobywali cenne doświadczenia w swoich zawodach. Organizacjami przyjmującymi były czterogwiazdkowe hotele Hesji: Göbel’s Seehotel Diemelsee, Göbels Aquavita, Posthotel Rotenburg, Göbel’s Rodenberg, trzygwiazdkowe hotele Turyngii: Hotel Jägerklause, Thüringer Waldblick Boxberg, Freizeithotel „Rhön Feeling” oraz turyńska firma logistyczna Storch-Ciret Logistics GmbH. Działania organizacyjne w Niemczech koordynował wieloletni partner szkoły, firma Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH.

Pobyt w Niemczech poprzedziły staranne przygotowania w kraju. Obejmowały one m.in.: warsztaty kulturowe, na którym uczniowie poznali zwyczaje, tradycje i kulturę życia codziennego Niemców, intensywny kurs języka niemieckiego, warsztaty z pedagogiem szkolnym – tzw. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz szkolenie „Ubiegam się o pracę”. Przed wyjazdem każdej z grup na staż uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w spotkaniu mentalno-organizacyjnym przeprowadzonym przez partnera niemieckiego.

Ponadto uczestnicy mieli dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języków, zaprojektowanej dla uczestników programu Erasmus+. Na platformie OLS wypełnili internetowe testy biegłości językowej a następnie uczestniczyli w kursach językowych.

Najważniejszym zadaniem stażystów podczas pobytu w Niemczech była praca związana z zawodem. Pod troskliwą opieką mentorów nabywali oraz poszerzali umiejętności i kompetencje zawodowe. Młodzież bardzo zaangażowała się w wykonywanie zadań zawodowych, co zostało zauważone przez pracodawców i wpłynęło na wysoką ocenę końcową uczniów. Zrealizowany staż przyczynił się także do rozwoju kompetencji językowych, personalnych oraz społecznych, umożliwił zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów. Jak pokazują wyniki ankietowania udział w projekcie był szansą dla większości uczniów do nabycia umiejętności pracy w zespole, umiejętności analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania i rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami.

Praktykę zawodową w Niemczech uczniowie postrzegają jako niezwykłą przygodę życiową, wzmacniającą ich pozycję na lokalnym rynku pracy i sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi zawodowemu, językowemu, osobistemu i społecznemu. Uczestnicy ocenili wysoko cały staż, zarówno przygotowanie, jak i sam pobyt w Niemczech. Efektami wymiernymi stażu są dokumenty potwierdzające praktykę – certyfikat organizacji przyjmującej o ukończeniu praktyki zawodowej, dokument ECVET oraz dokumenty Europass- CV i Europass – Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.

Nie ulega wątpliwości, że wsparcie finansowe udzielone w ramach programu Erasmus + wpłynęło na podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dało szkole okazję do wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów, objęcia pomocą młodzieży ze wsi i małych miejscowości, z poszanowaniem zasad równouprawnienia dla wszystkich potencjalnych uczestników stażu.

Dofinansowanie unijne kompleksowo obejmowało wszystkie zagadnienia związane z realizacją stażu: podróż, ubezpieczenie, transport lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe, niezbędne pomoce dydaktyczne, pełna opiekę merytoryczną oraz kieszonkowe dla uczestników.

Zobacz więcej zdjęć!

 

avatar

Post author

Leave a Reply