Godziny przyjmowania

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30 – 11:30

Środa: 7:30 - 12:00

Czwartek: 7:30-14:15

Piątek: 7:30- 11:00

Konsultacje dla rodziców:

czwartek: 14:15-15:15

Kontakt: klaudiapucek.psycholog@gmail.com

mgr Klaudia Pucek
mgr Klaudia Pucek
psycholog szkolny

Absolwentka psychologii Akademii Górnośląskiej w Katowicach.
Doskonali się zawodowo na studiach podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla młodzieży z trudnymi zachowaniami oraz zaburzeniami ucząc ich nabywania nowych umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Swoje doświadczenie zdobywa na stanowisku psychologa w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych prowadząc diagnozy, konsultacje, terapie indywidualne i udzielając pomocy psychologicznej na stanowisku psychologa szkolnego.

Zadania
Formy realizacji
 • Działalność psychologa szkolnego obejmuje problematykę wychowawczo-opiekuńczą, profilaktyczno-edukacyjną. Do głównych zadań psychologa należy udzielanie, organizowanie i współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, a w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;
  • podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów szkoły skierowanych do uczniów;
  • wspieranie wychowawców i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej;
  • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły wychowawcze szkoły.
 • Zadania pedagoga realizowane są w formie:

  • zajęć edukacyjnych i profilaktycznych
  • porad dla uczniów
  • porad i konsultacji dla rodziców
  • porad i konsultacji dla nauczycieli
  • badań diagnostycznych